نام مقاله : دوره ی مقدماتی آموزش پایتون - جلسه ی پنجم

تعداد صفحات : 8 صفحه

زبان : فارسی

ناشر : ایران پایتوندانلود