نام مقاله : دوره ی مقدماتی آموزش پایتون - جلسه ی دوم

تعداد صفحات : 6 صفحه

زبان : فارسی

ناشر : ایران پایتون

دانلود